Trudy's NailsUw nagelstyliste aan huis 
 

Algemene Voorwaarden

1.Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor elke behandeling en transactie tussen de nagelstyliste en de client voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en  schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Nagelstudio

De nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat momentbekende stand der wetenschap.

3. Afspraken

 De client moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 dag voorafgaande aan de nagelstudio melden.

 4. Betaling

De nagelstyliste vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten vooraf aan de behandeling. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De client dient direct na afloop van de behandeling de betaling contant of via betaalverzoek te voldoen.

 5. Persoonsgegevens en privacy

De client voorziet de nagelstudio voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De nagelstudio behandeld de vertrouwelijke gegevens van de client volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de client niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de client.

6. Geheimhouding

De nagelstudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de client heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de client is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

De nagelstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, zelf peuteren of vrijetijdsbesteding.


Tilburg   4-10-2023