Home & contact
Gastenboek
Advies en werkwijze
Updates&Facebooklink
Algemene Voorwaarden
Prijslijst
mijn certificaten
Fotoalbum
Nagelbijter

  

Algemene Voorwaarden van Trudy’s Nails

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de nagelstyliste en een cliënt waarop de nagelstyliste deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen nagelstudio

De nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan de nagelstudio melden.

 

4. Betaling

De nagelstyliste vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten vooraf aan de behandeling. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling  contant te voldoen.

                                                                                               

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de nagelstudio vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

6. Geheimhouding

De nagelstudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. Aansprakelijkheid

De nagelstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, zelf peuteren of vrijetijdsbesteding.

 

Tilburg, 6-10-2012

 

Top
Trudy's Nails 06-30981853